شنبه , ۳ اسفند ۱۳۹۸

ترجمه Taylor Swift – All Too Well

آهنگ :  All Too Well
خواننده: Taylor Swift
آلبوم :  Red
متن و  ترجمه فارسی

I walked through the door with you
با تو از در تو آمدم
It was cold, but something ’bout it felt like home somehow and I
هوا سرد بود ولی چیزی باعث میشد یه جورایی حس کنم توی خانه ام
Left my scarf there at your sister’s house
و من شال گردنم را آنجا توی خانه خواهرت جا گذاشتم
And you still got it in your drawer even now
و هنوز روی میزت داریش حتی حالا

Oh your sweet disposition
اوه طبع شیرین تو
And my wide eyed gaze
و خیره شدن چشمهای من
We’re singing in a car getting lost upstate
توی ماشین آواز میخوانیم درحالی که داریم توی شمال گم میشیم
The Autumn leaves falling down like pieces in their place
برگ های پاییزی روی زمین می افتند مثل تکه هایی که سرجایشان قرار میگیرند
And I can picture it after all these days
و هنوز میتونم بعداز این روزها تصورش کنم
And I know it’s long gone, and that magic´s not here no more
و میدونم که خیلی وقته تمام شده و اون سحر دیگه اینجا نیست
And it might be okay, but I’m not fine at all
و ممکنه همه چیز خوب باشه ولی من اصلا حالم خوب نیست

Cause here we are again on that little town street
چون حالا دوباره ما اینجاییم توی این خیابان شهرک
You almost ran the red cause you were looking over me
تقریبا صورتت سرخ شده چون داشتی دنبال من میگشتی
Wind in my air I was there I remember it all too well
باد توی موهایم،من آنجا بودم همه چیز را به خوبی به یاد می آورم

Photo album on my counter
آلبوم عکس روی میزمه
Your cheeks were turning red
گونه هات سرخ میشدن
You used to be a little kid with glasses in a twin size bed
یه بچه کوچولوی عینکی روی تخت دونفره بودی
And your mother’s telling stories ’bout you on the t-ball team
و مادرت از تو توی تیم قصه هایی تعریف میکنه
You tell me about your past thinking your future was me
درباره گذشته ات به من میگی که فکر میکردی من آینده توام

And I know it’s long gone, and there was nothing else I could do
میدونم خیلی از اون زمان گذشته و هیچ کار دیگه ای نبود که بتونم بکنم
And I forget about you long enough to forget why I needed to
فراموشت کردم اون قدر زیاد که فراموش کنم چرا بهت نیاز داشتم

Cause here we are again in the middle of the night
چون حالا دوباره ما اینجاییم در نیمه شب
We’re dancing round the kitchen in the refrigerator light
در نور یخچال توی آشپزخانه داریم می رقصیم
Down the stairs I was there I remember it all too well
پایین پله ها،من آنجا بودم همه چیز را به خوبی به یاد می آرم

And maybe we got lost in translation
و شاید توی ترجمه گم شدیم
Maybe I asked for too much
شاید چیز زیادی خواستم
But maybe this thing was a masterpiece
ولی شاید این یه شاهکار بود
´til you tore it all up
تا وقتی که تو پاره اش کردی
Running scared, I was there I remember it all too well
درحالی که با ترس دویدی،من آنجا بودم همه چیز را به خوبی به یاد می آرم

Hey you called me up again just to break me like a promise
هی دوباره بهم زنگ زدی فقط واسه اینکه مثل یه پیمان منو بشکنی
So casually cruel in the name of being honest
خیلی تصادفی و بی رحمانه در نام صداقت
I’m a crumbled up piece of paper lying here
من یه تکه کاغذم که اینجا روی زمین افتاده
Cause I remember it all all all too well
چون همه چیز را به خوبی به یاد می آرم

Time won’t fly it’s like I’m paralyzed by it
زمان نمیگذره انگار که من از کار افتاده ام
I´d like to be my old self again
دوست دارم مثل قبل باشم
But I’m still trying to find it
ولی هنوز دارم دنبالش میگردم
After plaid shirt days and nights when you made me your own
بعد از روزها و شبهایی که من را مال خودت کردی
Now you mail back my things and I walk home alone
حالا وسایلم را پس میفرستی و به تنهایی به خانه برمیگردم
But your keep my old scarf from that very first week
ولی از همون هفته اول شال گردنم را نگه داشته ای
Cause it reminds you of innocence and it smells like me
چون تو را یاد صداقت میندازه و بوی من رو میده
You can’t get rid of it, cause you remember it all too well yeah
نمیتونی از شرش خلاص بشی چون تو همه چیز را به خوبی به یاد می آری

Cause there we are again when I loved you so
چون ما دوباره اونجایی هستیم که من خیلی دوستت داشتم
Back before you lost the one real thing you’ve ever known
برگرد به قبل از اینکه تنها چیز واقعی ای که میشناختی رو از دست بدی
It was where, I was there, I remember it all too well
اونجایی بود که من بودم،همه چیز را به خوبی به یاد می آرم

Wind in my air you were there you remember it all
باد توی موهایم،اونجا بودی،همه چیز رو به خوبی به یاد میاری
Down the stairs you were there you remember it all
پایین پله ها،اونجا بودی،همه چیز رو به خوبی به یاد میاری
It was where, I was there I remember it all too well
اونجایی بود که من بودم،همه چیز رو به خوبی به یاد میارم

traslate by: media-alone girl
6+

1
دیدگاه بگذارید

avatar
1 نویسنده دیدگاه
محمد رایان نویسندگان نظرات اخیر
  اشتراک  
به من اطلاع بده
محمد رایان
محمد رایان

عالیه.تیلور بی نظیره.یه دنیا ممنون بابت متن و ترجمه ی بسیــــــــــــــــــــــــــار زیبا

0